Từ: 慌乱
Kí tự La Tinh: huāng luàn
Antonyms:

镇静

(zhèn jìng)


冷静

(lěng jìng)


镇定

(zhèn dìng)