Từ: 慈善
Kí tự La Tinh: cí shàn
Antonyms:

凶恶

(xiōng è)