Từ: 怒气
Kí tự La Tinh: nù qì
Antonyms:

喜气

(xǐ qì)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.