Từ: 怒气
Kí tự La Tinh: nù qì
Antonyms:

喜气

(xǐ qì)