Từ: 忧患
Kí tự La Tinh: yōu huàn
Antonyms:

安乐

(ān lè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.