Từ: 心服口服
Kí tự La Tinh: xīn fú kǒu fú
Antonyms:

鸣冤叫屈

(míng yuān jiào qū)