Từ: 德高望重
Kí tự La Tinh: dé gāo wàng zhòng
Antonyms:

声名狼藉

(shēng míng láng jiè)