Từ: 平乱
Kí tự La Tinh: píng luàn
Antonyms:

守法

(shǒu fǎ)


作乱

(zuò luàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.