Từ: 干预
Kí tự La Tinh: gān yù
Antonyms:

协助

(xié zhù)


帮助

(bāng zhù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.