Từ: 干部
Kí tự La Tinh: gān bù
Antonyms:

群众

(qún zhòng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.