Từ: 干燥
Kí tự La Tinh: gān zào
Antonyms:

潮湿

(cháo shī)


湿润

(shī rùn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.