Từ: 屈服
Kí tự La Tinh: qū fú
Antonyms:

反抗

(fǎn kàng)