Từ: 寒门
Kí tự La Tinh: hán mén
Antonyms:

豪门

(háo mén)


权门

(quán mén)


望族

(wàng zú)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.