Từ: 宝爱
Kí tự La Tinh: bǎo ài
Antonyms:

厌恶

(yàn è)


喜欢

(xǐ huān)


爱好

(ài hǎo)


喜爱

(xǐ ài)


宠爱

(chǒng ài)


醉心

(zuì xīn)


喜好

(xǐ hǎo)


厌恨

(yàn hèn)