Từ: 安然无事
Kí tự La Tinh: ān rán wú shì
Antonyms:

安然无恙

(ān rán wú yàng)


危如累卵

(wēi rú léi luǎn)


九死一生

(jiǔ sǐ yī shēng)


岌岌可危

(jí jí kě wēi)


危在旦夕

(wēi zài dàn xī)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.