Từ: 安居乐道
Kí tự La Tinh: ān jū lè dào
Antonyms:

无妄之灾

(wú wàng zhī zāi)