Từ: 国际
Kí tự La Tinh: guó jì
Antonyms:

国内

(guó nèi)


国外

(guó wài)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.