Từ: 回绝
Kí tự La Tinh: huí jué
Antonyms:

答应

(dá yīng)


允许

(yǔn xǔ)


同意

(tóng yì)


应允

(yīng yǔn)