Từ: 喜庆
Kí tự La Tinh: xǐ qìng
Antonyms:

热闹

(rè nào)


欢乐

(huān lè)


凄凉

(qī liáng)


灾祸

(zāi huò)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.