Từ: 呆钝
Kí tự La Tinh: dāi dùn
Antonyms:

潇洒

(xiāo sǎ)


落拓

(luò tuò)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.