Từ: 变例
Kí tự La Tinh: biàn lì
Antonyms:

惯例

(guàn lì)


通例

(tōng lì)


偶然

(ǒu rán)


常规

(cháng guī)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.