Từ: 危机
Kí tự La Tinh: wēi jī
Antonyms:

安全

(ān quán)


平安

(píng ān)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.