Từ: 动听
Kí tự La Tinh: dòng tīng
Antonyms:

刺耳

(cì ěr)


难听

(nán tīng)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.