Từ: 切记
Kí tự La Tinh: qiē jì
Antonyms:

忘怀

(wàng huái)


忘记

(wàng jì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.