Từ: 分门别类
Kí tự La Tinh: fēn mén bié lèi
Antonyms:

同日而语

(tóng rì ér yǔ)