Từ: 出世
Kí tự La Tinh: chū shì
Antonyms:

去世

(qù shì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.