Từ: 凶恶
Kí tự La Tinh: xiōng è
Antonyms:

仁慈

(rén cí)


慈善

(cí shàn)


慈祥

(cí xiáng)


善良

(shàn liáng)


和善

(hé shàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.