Từ: 冷静
Kí tự La Tinh: lěng jìng
Antonyms:

热闹

(rè nào)


狂热

(kuáng rè)


冲动

(chōng dòng)


暴躁

(bào zào)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.