Từ: 冷淡
Kí tự La Tinh: lěng dàn
Antonyms:

热情

(rè qíng)


热烈

(rè liè)


殷勤

(yīn qín)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.