Từ: 兵贵神速
Kí tự La Tinh: bīng guì shén sù
Antonyms:

优柔寡断

(yōu róu guǎ duàn)


犹豫不决

(yóu yù bù jué)


缓兵之计

(huǎn bīng zhī jì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.