Từ: 公心
Kí tự La Tinh: gōng xīn
Antonyms:

私心

(sī xīn)