Từ: 公务
Kí tự La Tinh: gōng wù
Antonyms:

私事

(sī shì)


私务

(sī wù)


公事

(gōng shì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.