Từ: 偏僻
Kí tự La Tinh: piān pì
Antonyms:

热闹

(rè nào)


繁华

(fán huá)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.