Từ: 侵犯
Kí tự La Tinh: qīn fàn
Antonyms:

保障

(bǎo zhàng)


抵御

(dǐ yù)


保卫

(bǎo wèi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.