Từ: 亲痛仇快
Kí tự La Tinh: qīn tòng chóu kuài
Antonyms:

同仇敌忾

(tóng chóu dí kài)