Từ: 乾n
Kí tự La Tinh: gān n
Antonyms:

饱满

(bǎo mǎn)


空虚

(kōng xū)


颓丧

(tuí sāng)


缺乏

(quē fá)