Từ: 不识大体
Kí tự La Tinh: bù shí dà tǐ
Antonyms:

顾全大局

(gù quán dà jú)