Từ: 不厌其烦
Kí tự La Tinh: bù yàn qí fán
Antonyms:

下不为例

(xià bù wéi lì)