Từ: 上升
Kí tự La Tinh: shàng shēng
Antonyms:

下降

(xià jiàng)


跌落

(diē luò)