คำ: 才高行潔
พินอิน: cái gāo xíng jié
Antonyms:

才疏學淺

(cái shū xué qiǎn)