စာလုံး: 才高行潔
ပင်းယင်း: cái gāo xíng jié
Antonyms:

才疏學淺

(cái shū xué qiǎn)