คำ: 碌碌无为
พินอิน: lù lù wú wéi
Antonyms:

多才多艺

(duō cái duō yì)


前程万里

(qián chéng wàn lǐ)


大有作为

(dà yǒu zuò wéi)


出类拔萃

(chū lèi bá cuì)


精明强干

(jīng míng qiáng gān)


滥竽充数

(làn yú chōng shù)


大有可为

(dà yǒu kě wéi)