คำ: 旋乾转坤
พินอิน: xuán gān zhuǎn kūn
Antonyms:

回天乏术

(huí tiān fá shù)