စာလုံး: 旋乾转坤
ပင်းယင်း: xuán gān zhuǎn kūn
Antonyms:

回天乏术

(huí tiān fá shù)