คำ: 直言不諱
พินอิน: zhí yán bù huì
Antonyms:

閃爍其詞

(shǎn shuò qí cí)


話中有話

(huà zhōng yǒu huà)


隱約其辭

(yǐn yuē qí cí)


曲意逢迎

(qū yì féng yíng)


鉗口結舌

(qián kǒu jié shé)


隱晦曲折

(yǐn huì qū zhē)


吞吞吐吐

(tūn tūn tǔ tǔ)


旁敲側擊

(páng qiāo cè jī)