0
คำ: 低眉順眼
พินอิน: dī méi shùn yǎn
Antonyms:

昂首挺胸

(áng shǒu tǐng xiōng)