คำ: 打开
พินอิน: dǎ kāi
Antonyms:

关闭

(guān bì)


封闭

(fēng bì)