คำ: 喜事
พินอิน: xǐ shì
Antonyms:

凶事

(xiōng shì)


丧事

(sāng shì)