Word: 常數
Pinyin: cháng shù
Antonyms:

變數

(biàn shù)