Word: 豪奢
Pinyin: háo shē
Antonyms:

揮霍

(huī huò)


吝嗇

(lìn sè)


浪費

(làng fèi)


大方

(dà fāng)


節儉

(jié jiǎn)


慷慨

(kāng kǎi)


奢侈

(shē chǐ)