Word: 豪奢
Pinyin: háo shē
Antonyms:

挥霍

(huī huò)


吝啬

(lìn sè)


浪费

(làng fèi)


大方

(dà fāng)


节俭

(jié jiǎn)


慷慨

(kāng kǎi)


奢侈

(shē chǐ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.